halsnaes.info logo w100 om byer land&vand område region ressourcer  
 
 

 

Genfortælling af Peder Falsters skrift om Frederiksværk

halsnaes.info på facebook

Følg halsnaes.info på facebook og få information om nyheder på siden

Indhold

Projektbeskrivelse
Downloads
Korrekturlæsning


Titelbladet i Peter Falsters originale håndskrevne manuskript fra 1793.
Forstørret udgave af titlen på Peter Falsters håndskrevne fortællinger fra 1793
Titelbladet i Peter Falsters originale håndskrevne manuskript fra 1793. Kilde: Rigsarkivet.

 

Projektbeskrivelse

Siden jeg i foråret 2009 flyttede til Frederiksværk har jeg interesseret mig en del for byens og egnens historie. En sådan interesse tilgodeses bl.a. af en række historiske værker, f.eks.

C. Nyrop, Johan Frederiks Classen, hos Universitetsboghandler C.E.C. Gad, 1887.

Gerh. Hornemann, Frederiksværks historie i omrids, særtryk af festskrift i anledning af Frederiksværk og Omegns Sparekasses 75-aarige bestaaen, Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri, København 1911.

Astrid Paludan-Müller, Generalmajor Classen (1725-1792), Hage & Clausen, København 1923.

Carl Christensen, Frederiksværk, Gyldendalske Boghandel, 1926.

Egon Eriksen, Krudtværket på Frederiksværk, 1758-1958, Krudtværket, Frederiksværk 1958.

Man læser ikke længe i disse værker før en fælles kilde springer i øjnene. Kilden har den omstændigt lange titel: ”Nogle fortællinger betræffende Det Frederiksværkske Etablissement i den tid Sl. Hs. Excellence Generalmajor Classen bestyrede og eiede det”.

Manuskriptet til fortællingerne er dateret 1793 og forfattet af Peder Falster, som var inspektør ved Frederiks Værk. Der skulle imidlertid gå mere end et halvt århundrede før manuskriptet i 1858 blev trykt på Bianco Lunos Bogtrykkeri i København som en lille bog sat med gotiske eller ”krøllede” bogstaver, såkaldt frakturskrift.

 

Billede af medaljon i udgaven af Peter Falsters fortællinger om Frederiksværk fra 1858
Titelbladet i udgaven af Peter Falsters fortællinger om Frederiksværk fra 1858
Bagsiden af den fotografiske genudgivelse af Peter Falsters fortællinger om Frederiksværk fra 1979

Til venstre: Billede af medaljon i udgaven af Peter Falsters fortællinger om Frederiksværk fra 1858. Kilde: Det Kongelige Bibliotek.
I midten: Titelbladet i udgaven af Peter Falsters fortællinger om Frederiksværk fra 1858.
Kilde: Det Kongelige Bibliotek.
Til højre: Bagsiden af den fotografiske genudgivelse af Peter Falsters fortællinger om Frederiksværk fra 1979.

I januar 1979 blev der på Kay Hansens Bogtrykkeri i Frederiksværk lavet et genoptryk i 1000 eksemplarer af udgaven fra 1858. Genoptrykket i 1979 blev foranlediget af Frederiksværkegnens Museumsforening og Frederiksværk By og Egns Historiske Arkiv. Projektet fik støtte fra følgende:

 • Det Classenske Fideicommis
 • Frederiksværk Kommune
 • Frederiksborg Bank A/S
 • Den Danske Bank af 1871 A/S
 • Sparekassen SDS
 • Privatbanken Aktieselskab
 • Frederiksværk Turistforening

Da der er tale om et (fotografisk) genoptryk af udgaven fra 1858, er bogstaverne stadig gotiske, og det betyder, sammenholdt med de ret snørklede sætninger med 1700-tallets sprog og stavemåde samt en lang række fagudtryk, at værket af mange er oplevet svært tilgængeligt med deraf følgende begrænset udbredelse af indholdet.

Falsters ”fortællinger” er ret omfattende (191 sider) og mange steder særdeles detaljerede i beskrivelsen af Frederiksværks egentlige grundlæggelse og udvikling i perioden 1716-1793. Derfor er der tale om et meget betydningsfuldt bidrag til forståelsen af Frederiksværks enestående historie. Et centralt placeret øjenvidne fortæller, og som sådan fortjener dette bidrag naturligvis at blive meget mere tilgængeligt.

Jeg har selv flere gange taget tilløb til at læse den lille bog, men har lagt den fra mig fordi tidsforbruget - for et utrænet øje - ved blot at læse teksten i praksis fungerede som en barriere. Jeg var hver gang bevidst om at jeg på ingen måde stod alene med oplevelsen af bogstaverne som barriere. Imidlertid har jeg aldrig været i tvivl om at jeg skulle læse manuskriptet, og i den forbindelse opstod naturligt idéen om at omskrive manuskriptet til moderne bogstaver så andre også kan have fornøjelsen af en større tilgængelighed.

Endnu en meget stor fordel ved en transskription af teksten til moderne bogstaver er, at en digital udgave heraf kan forstås af søgemaskiner og kataloger på internettet, således at manuskriptet også får mulighed for en større international udbredelse. Også forskningsmæssigt er det en stor fordel, at der med en digital udgave kan søges meget hurtigt i den vigtige tekst.

I maj 2012 blev jeg tillige kontaktet af formanden for Frederiksværkegnens Historiske Forening, Bengt Sørensen, som oplyste, at foreningen længe har ønsket skriftet udgivet på ny med moderne bogstaver, og at tidligere forsøg herpå desværre ikke er gennemført.

Efter et møde med bestyrelsen i Frederiksværkegnens Historiske Forening i sommeren 2012, hvor bestyrelsen bl.a. bekræftede sit ønske om en genudgivelse med moderne bogstaver, gav jeg så tilsagn om – indenfor et år - at foretage den ønskede transskription af manuskriptet til moderne bogstaver, og dette arbejde er afsluttet pr. 17-02-2013, jf. afsnittet ”Downloads” nedenfor.

Korrekturlæsning

3 personer har siden medvirket til korrekturlæsning af teksten med udgangspunkt i udgave 3a, jf. afsnittet ”Downloads”. Korrektionerne indføres successivt i de her publicerede udgaver af teksten - læs mere herom i afsnittet ”Korrekturlæsning”.

Det videre arbejde

Efter min opfattelse er en optimal formidling af skriftet imidlertid ikke gjort alene med en transskription af bogstaverne fra 1979-udgaven.

Således foreligger det originale håndskrevne manuskript i Rigsarkivet og 1979-udgaven bør sammenholdes med dette manuskript af følgende grunde:

 • 1979-udgaven rummer en række indlysende fejl som herved kan afklares. Er det fejl fra Falsters side eller er de opstået i forbindelse med trykningen?
 • I det håndskrevne manuskript er en række noter i margenen, som bør medtages under en eller anden form.
 • Autenticiteten kan formentlig styrkes ved endnu en gennemgang af det håndskrevne manuskript.

Som nævnt omfatter teksten også mange svært tilgængelige fagudtryk, gamle ord og sammenhænge, hvorom jeg har skrevet en del noter som kan lette læsningen og ikke mindst forståelsen af teksten. Tegninger, billeder og tabeller samt eventuel kapitelinddeling vil også bidrage til en bedre forståelse af skriftets indhold.

Formål

Inden vi mere detaljeret diskuterer muligheden for at gøre teksten mere tilgængelig, vil det sikkert være hensigtsmæssigt at overveje det egentlige formål med en genudgivelse af Falsters fortællinger.

Som jeg ser det, vil et fornuftigt formål med genudgivelsen være, at gøre teksten og indholdet mere tilgængelig for en bredere offentlighed, men samtidig respektere fortællingens autenticitet.

I tilslutning til dette overordnede formål, kan det også overvejes om genudgivelsen kan finde naturlig anvendelse som undervisningsmateriale i gymnasiet og i de sidste klasser i Folkeskolen – ikke mindst i Halsnæs Kommune. Det kunne man eventuelt tage initiativ til at drøfte med nogle udvalgte lærere i Halsnæs Kommune.

Under alle omstændigheder finder jeg det vigtigt, at netop de yngre generationer kan læse genudgivelsen uden at opleve sproget som en barriere for forståelsen af indholdet.

Kort sagt mener jeg, at man skal kunne medtage genudgivelsen under en tur i toget eller i sommerhuset UDEN at man skal medbringe en lommeregner, et leksikon, en ordbog og adgang til nettet eller et bibliotek for at forstå teksten.

Tilgængelighed kontra autenticitet

Tilgængelighed og autenticitet er imidlertid ikke umiddelbart forenelige størrelser.

Hvis vi f.eks. ændrer den gamle anvendelse af ”i” til ”j” i ordene eiede, Vei, arbeidet, eier, arbeide, Næringsveie, arbeidede, Arbeidere, ei, Arbeides, Tøeveir, Arbeiders, Arbeids-, arbeidedes, Arbeiderne, Arbeider, Arbeidsløn, Arbeidstiden, opreist, Leilighed, Veier, Omarbeidelse, Feil, feilhavende, bortreist. dreiede, reise, tilveiebragt, reiste, Rebslagerarbeide, Kiøreveien, Stormveier, opreise, Smedearbeider, Dreier, dreiede, runddreiede, pleie, Uleilighed, VeirMøllen, afveiet, gjennemarbeides, Arbeidsfolkets, indveining, Arbeidsfolkene, Krudtarbeidet, Reparationsarbeidet, Jernmeisler, tilveiebringe, Veien, Indveinings-, Veiledning, Næringsveie, feilslaget, Hovedveien, Landevei, Veis, Veien, tilveie, pleiet, feiler, Fiskerleier, Muurarbeidet, igiennemarbeidedes (!), Afmeiningen, Uleiligheder, udveiet, seige, bøielige, Brændespeile, Arbeidssorterne, Liseleie, Metalarbeide, dreies, Feiltagelse, afdreiede, afdreiet, færdiggiort, seigt, Dreining, Dreie-, Eiendoms, eiende, Hovedfeil, Opreisning, Bebreidende, Dreielagerne, Metalleie, underveis, Forarbeidning, afdreide, Afdreining, Veierligets, Veirets, Dreieladet, sammensveises, Udarbeidningen, Dreieværket, ufeilbarligen, sammensveisede, Staalarbeide, bebreide, Feiltagelser, veiledede, arbeidsom, forskiællen og Arbeidsanstalterne, er det klart, at det principielt sker på bekostning af autenticiteten.

Men spørgsmålet er hvor stort tabet er i forhold til gevinsten? Og i dette tilfælde finder jeg det vigtigere at gøre teksten mere terrængående og lettere læselig end at insistere på at læseren skal belemres med disse gamle stavemåder. Autenticiteten ligger efter min opfattelse langt mere i sætningsstrukturerne og måden hvorpå Falster generelt formulerer sig på end i stavemåden.

Jf. den skitserede formålsbeskrivelse, er udgivelsen – efter min opfattelse - IKKE et stykke sprogundervisning, men en formidling af skriftets INDHOLD, som ikke bør forstyrres unødigt af alt for gammel sprogbrug. Ønsker man den dimension med i sin tilegnelse af indholdet, kan man jo bare læse 1858/1979-udgaven. Desuden vil det være oplagt – som supplement til den trykte udgave – at lægge udgaven med moderne bogstaver (med eller uden noter) på nettet (f.eks. på www.frvhistorie.dk). Det kan man også gøre med ”dobbelt-udgaven”, hvor venstre kolonne er gotisk og højre moderne skrift. Og mange vil sikkert også finde det spændende at have adgang til at læse det originale håndskrevne manuskript i en online pdf-udgave.

Formidlingsniveauer

Teksten kan overordnet set formidles i følgende udgaver (niveauer):

 • Konvertering af frakturskriften til moderne skrift (alt andet uændret)
 • Ovenstående med noter
 • Ovenstående nr. 2 med let, nænsom tilretning af sprog
 • Ovenstående nr. 2 med gennemgribende modernisering af sproget.

Modernisering af teksten

Teksten kan moderniseres på flere niveauer:

Stavemåden, f.eks. forskiællen, skulde, Vandhuilet, igiennem, Dreyeværk, Canonen, Saug-Maskine, kiærnestang, Væxten, Qvantum, Muurarbeidet og brugen af dobbelt-a som å. En nutidig stavemåde forringer kun i ringe grad autenticiteten. Det gælder også stort begyndelsesbogstav for substantiver.

Bindestregerne mellem mange substantiver, f.eks. Søe-Uhr, Bøssemager-Mester, Maskine-Model,  Huus-Bygning og Gløde-Ovn

Opdatering af ord, f.eks. liden, Mecanicus, tvende, Graa-sten, item, ei, derudi, o.s.v.

Opdatering af mål, f.eks. alen og tommer. De færreste har i dag klar bevidsthed om disse mål. Mulighed for omregning til meter og centimeter.

Fagudtryk, f.eks. Kronhjul, Dreielagerne, Dreieladet, skagle, kærnestang og foutenage forklares ved udstrakt brug af noter, men kan formentlig også moderniseres i et vist omfang.

Sætningsstruktur eller syntaks. Teksten bærer præg af mange indskudte sætninger. Bøjning af ord, som ikke anvendes i nudansk og tunge bagfelter m.v.

Der kan udvælges et antal repræsentative sider, hvor teksten ændres i flere niveauer. Så kan der tages stilling til problematikken ud fra konkrete eksempler.

For at sikre at genudgivelsen kan bruges i forhold til de mange efterfølgende skrifter, som refererer til Falsters fortællinger i 1858/1979-udgaven med disse udgavers sidetal, kan disse sidetal indføjes i genudgivelsen med en særlig markering, f.eks. de såkaldte tuborgparenteser – eventuelt suppleret med en gråtoning af tekstfarven så de ses tydeligt i teksten.

Struktur

Udgivelsen kan have følgende struktur/disposition:

 • Forord
 • Introduktion
 • Genfortællingen af Peter Falsters fortællinger
 • Noter – placeres så vidt muligt på de enkelte sider
 • Stikordsregister
 • Navneregister eller Personregister
 • Litteraturfortegnelse

Hvis teksten falder naturligt i kapitler, kan sådanne eventuelt indføres.

Introduktionen skal bl.a. beskrive Peder Falster og den sammenhæng manuskriptet skal ses i. Det skal herunder søges opklaret hvorfor der går mere end 50 år før det bliver udgivet. Hvad var Peder Falsters hensigt med manuskriptet og har det i en eller anden form være publiceret før 1858?

Format, udstyr, layout og typografi

Et større format end 1979-udgavens (17,5 x 11,6 cm) er ønskeligt af flere grunde:

 • Fungerer bedre med noter på den aktuelle side
 • Giver mere spændende muligheder for placering af illustrationer


Billedmateriale

Foreløbig er der følgende overvejelser om illustrationer:

Wincklers stik og kort over Frederiksværk – det er dette Charte Falster henviser til med sin nummerering af bygningerne i Frederiks Værk.

Tegninger af mekanikken; møllen, kronhjul, tappe, hammer- og drejeværk m.v.

Tegning af faserne i støbning af en kanon

Tegning af kanoners, mauseres og Haubitzers bestanddele og navngivning

Tegning af Krudtværket produktionsforløb, vandkasse og mølleteknologi – der synes ikke umiddelbart at være brugbare tegninger i Belidors Architecture Hydraulique, jf. Falster s. 66, hvor værket dog omtales som ” Belidors Architekt Hydraulique”.

De af Falster så indgående omtalte ”axer” med tappe har Industrimuseet Frederiks Værk heldigvis et par stykker af som museumsgenstande – de blev gravet frem ved udgravningen af Peyremberts Smedie, jf. http://www.folkemuseet.dk/Bygherre/A2651_net.pdf

Blæsebælgen fra museets genstandssamling, jf. Bælg-værkstedet (s. 53)

På side 29 skriver Falster med slet skjult foragt om Mekanicus Schultz: ” Schultz talede meget om at forfærdige et astronomisk Søe-Uhr paa een Maaneds Gang. I lang tid arbeidedes herpaa, og til sidst da det blev færdig, var det et simpel 8te Dages Repeteer-Stue-uhr, der blev opsat som Taarn-Uhr over Artillerie-Commissions-Huset, hvor det endnu findes.”

Sagen er, at vi er så heldige, at der i De Gamles By findes et andet ur fra selv samme Schultz med museumsnummer 00835:2002. Det omtales som ”lygteur, verdensur” og der kan ses 3 billeder af det via Museernes Samlinger på adressen

https://www.kulturarv.dk/mussam/VisGenstand.action?genstandId=5472322

Det fremgår i øvrigt, at uret er signeret ”Heinrich Schultz Friderics Werk 1766” og dermed kan vi også supplere Falsters fortælling med oplysningen om at denne Mekanicus hed Heinrich til fornavn. Det vil selvfølgelig være oplagt at medtage et billede af uret som illustration. Og en nærmere undersøgelse af uret vil måske afsløre, at det ikke er så dårligt et arbejde, som det ellers mere end antydes af Falster.

Kort, som illustrerer Frederiksværks globale, regionale og lokale relationer m.h.t. til ”import/export”, spisekammeret på Lolland, kobber fra Norge, de Algierske Presenter o.s.v.

Arbejdsplan

Skitse til arbejdsplan:

Nr

Opgave

Status

Dato

1

Scanning af 1979-udgaven

Afsluttet

12-10-2012

2

Beskæring af scanningen

Afsluttet

12-10-2012

3

Transskription af bogstaverne

Afsluttet

17-02-2013

4

1979-udgaven med moderne bogstaver isoleret uden originalen

Afsluttet

17-02-2013

5

Korrekturlæsning af udgaven med moderne skrift

I gang

 

6

Scanning eller affotografering af det originale håndskrevne manuskript

Afsluttet

06-07-2013

7

Rettelser i forhold til det originale håndskrevne manuskript

 

 

8

Ændring af stavning og stort begyndelsesbogstav ved substantiver

 

 

9

Modernisering af ord, udtryk og mål m.v

 

 

10

Modernisering af sætningsstruktur

 

 

11

Kapitelinddeling

 

 

12

Skrivning af forord

 

 

13

Skrivning af introduktion

 

 

14

Skrivning af noter

I gang

 

15

Valg og placering af illustrationer

I gang

 

16

Generering af stikordsregister

I gang

 

17

Generering af personregister

I gang

 

18

Korrekturlæsning af den samlede tekst

 

 

19

Beslutning om format og layout

 

 

20

Grafisk opsætning af teksten

 

 

21

Sidste korrekturlæsning

 

 

22

Udarbejdelse af budget og beslutning om oplag

I gang

 

23

Liste over potentielle fonde og virksomheder m.h.p. økonomisk støtte

I gang

 

24

Ansøgninger til fonde og virksomheder m.fl. om økonomisk støtte

 

 

25

Trykning

 

 

26

Distribution

 

 

27

???

 

 

Jørgen Lassen, Frederiksværk den 13. august 2013

Download ovenstående som pdf-fil: falster_process_03.pdf

Til top

 

Downloads

Her kan du downloade de forskellige udgaver af Falsters tekst og andre filer. Klik på linket i kolonnen længst til højre, så åbner pdf-filen i nyt vindue. Hvis du vil gemme filen på din harddisk kan det gøres ved at klikke på ikonet for "gem" (en lille diskette) øverst til venstre i det nye vindue. Du kan også downloade filerne direkte ved at højreklikke på nedenstående links og så vælge "gem link som" og så vælge et sted på din harddisk eller andet lagringsmedie.

 

Udgaver af teksten

Bemærk venligst, at udgave 3a og 3b har samme indhold. 3a er bedst til print og til korrekturlæsning (fordi teksten kan forstørres uden at blive alt for utydelig). 3b er til skærmlæsning, men kan dog også printes med tilfredsstillende resultat.

I udgave 4 er den originale tekst med gotiske bogstaver fjernet og her kan man altså for første gang læse Peder Falsters originale tekst med moderne bogstaver.

I udgave 5 er teksten ombrudt til A4. Sidetallene fra 1858- og 1979-udgaven er indsat i såkaldte "tuborgparenteser".

Udgaverne bliver successivt ajourført med de indkomne korrektioner, jf. ovevenfor under afsnittet Korrekturlæsning.

Nr. Udgave
Sider
/ark
MB
Dato
Link til fil
1 1793-udgaven. Det originale håndskrevne manuskript
 
 
 
Affotograferingen bliver snarest publiceret
2 1858-udgaven. Tung fil! Kilde: Det Kongelige Bibliotek
191/206
28,5
05-12-2012
kb_113308003397_1858.pdf
3a 1979-udgaven. Tung fil! Transskription i højre kolonne. Samme indhold som 3b. Med korrektioner pr. 06-04-2013.
191/191
54,3
06-04-2013
falster_original_all_print_04.pdf
3b 1979-udgaven. Lettere fil. Transskription i højre kolonne. Samme indhold som 3a. Med korrektioner af 06-04-2013.
191/191
12,8
06-04-2013
falster_original_all_light_04.pdf
4 Uden den originale tekst. Korrektioner af 24-02, 03-04, og 06-04-2013 endnu ikke medtaget!
191/96
0,7
11-02-2013
falster_clean_text_all.pdf
5 Uden den originale tekst. Ombrudt til A4-format. Test. Korrektioner af 24-02, 03-04, og 06-04-2013 endnu ikke medtaget!
66/66
0,4
11-02-2013
falster_a4_02_test.pdf

 

Andre filer

Fil
Sider
/ark
MB
Dato
Link til fil
Oversigt over bogstaverne, gotiske og moderne
1/1
0,4
11-02-2013
characters_01.pdf
Projektbeskrivelse
5/5
0,1
13-08-2013
falster_process_03.pdf

Til top

 

Korrekturlæsning

Det vil være en stor hjælp, hvis flere vil bidrage med korrekturlæsning af transskriptionen af Falsters skrift til moderne bogstaver.

Foreløbig har 3 personer givet tilsagn om at medvirke, men det vil være bedre med flere personer. Hvis du vil medvirke, bedes du venligst kontakte undertegnede på mail@halsnaes.info.

Arbejdet består konkret i at gennemgå udgave 3a af teksten, jf. afsnittet ”Downloads”, og så udarbejde en liste med angivelse af sidetal og linienummer med de fejl der kan findes i transskriptionen. Listen sendes til undertegnede. Som hjælp kan bruges ”Oversigt over bogstaverne”.

Der kan desværre ikke tilbydes betaling for arbejdet, men jeg går ud fra, at de medvirkende korrekturlæsere vil blive nævnt i forordet.

Korrigerede udgaver af teksten

Den 24-02, 03-04 og 06-04-2013 er modtaget de i nedenstående tabel (længst nede) angivne korrektioner til teksten. Disse korrektioner indføres successivt i teksten, jf. tabellen lige herunder (seneste ajourførte udgave er Nr. 3a_04 (dateret 06-04-2013). Det er denne seneste fil man skal downloade hvis man vil medvirke til korrekturlæsningen.

Korrektionerne vil snarest blive indført i udgaverne 4 og 5 under afsnittet "Downloads".

Nr. Udgave
Sider
/ark
MB
Dato
Link til fil
3a_01 1979-udgaven. Tung fil! Transskription i højre kolonne. Den oprindelige udgave uden korrektioner.
191/191
54,3
16-01-2013
falster_original_all_print_01.pdf
3a_02 1979-udgaven. Tung fil! Transskription i højre kolonne. Med korrektioner pr. 24-02-2013
191/191
54,3
06-03-2013
falster_original_all_print_02.pdf
3a_03 1979-udgaven. Tung fil! Transskription i højre kolonne. Med korrektioner pr. 03-04-2013
191/191
54,3
03-04-2013
falster_original_all_print_03.pdf
3a_04 1979-udgaven. Tung fil! Transskription i højre kolonne. Med korrektioner pr. 06-04-2013
191/191
54,3
06-04-2013
falster_original_all_print_04.pdf

Til top

 

Korrektioner

Sorteret efter dato:

Læ- ser Dato
Side
Linje Rettelse Original fejl
IS 24-02-2013
13
4. nederste efter skal være eller  
IS 24-02-2013
18
5. øverste fqae skal være faae X
IS 24-02-2013
18
14. øverste saaldes skal være saaledes  
IS 24-02-2013
23
17. øverste et og for meget X
IS 24-02-2013
97
10. øverste Haagenfrup skal være Haagendrup  
IS 24-02-2013
106
17. øverste hvid skal være hvis  
IS 24-02-2013
139
5. nederste God skal være Gods  
IS 24-02-2013
143
11. nederste et til for meget  
IS 24-02-2013
148
12. øverste et a for meget i saaavidt  
JL 03-04-2013
1
8. øverste Peter skal være Peder :-)  
JL 03-04-2013
127
1. øverste forskeillige skal være forskiellige  
  06-04-2013
3
6. øverste Gravne skal være gravne  
  06-04-2013
4
5. øverste igennem skal være igiennem  
  06-04-2013
4
13. øverste på skal være paa  
  06-04-2013
4
15. øverste drift skal være Drift  
  06-04-2013
5
15. øvesrte på skal være paa  
  06-04-2013
6
5. nederste og skal slettes  
  06-04-2013
6
sidste mødstødende skal være modstødende  
  06-04-2013
8
4. øverste Hr skal være Hr. (med punktum)  
  06-04-2013
8
9. nederste skiønt skal være skiøndt  
  06-04-2013
9
sidste Udgang skal være Afgang  
   
     
   
     
   
     

Til top

 

Sorteret efter sidetal:

Læ- ser Dato
Side
Linje Rettelse Original fejl
JL 03-04-2013
1
8. øverste Peter skal være Peder :-)  
PA 06-04-2013
3
6. øverste Gravne skal være gravne  
PA 17-04-2013
3
4. nederste Kassemose skal være Cassemose  
PA 06-04-2013
4
5. øverste igennem skal være igiennem  
PA 06-04-2013
4
13. øverste på skal være paa  
PA 06-04-2013
4
15. øverste drift skal være Drift  
PA 17-04-2013
5
3. øverste for skal være fra  
PA 17-04-2013
5
5. øverste måtte skal vælre maatte  
PA 06-04-2013
5
15. øvesrte på skal være paa  
PA 17-04-2013
5
17. øverste forældret skal være forældet  
PA 17-04-2013
5
sidste Magasin skal være Magazin  
PA 17-04-2013
5
sidste brug skal være Brug  
PA 17-04-2013
6
11. øverste Funder skal være Juncker  
PA 17-04-2013
6
13. øverste Vandhjul skal være Vandhiul  
PA 17-04-2013
6
16. øverste trufne skal være trukne  
PA 06-04-2013
6
5. nederste og skal slettes  
PA 06-04-2013
6
sidste mødstødende skal være modstødende  
PA 17-04-2013
7
10. nederste Punktum efter Heste  
JL 06-04-2013
8
4. øverste Hr skal være Hr. (med punktum)  
PA 17-04-2013
8
8. øverste på skal være paa  
JL 06-04-2013
8
9. nederst skiønt skal være skiøndt  
PA 17-04-2013
6. nederste altså skal være altsaa  
PA 17-04-2013
9
11. øverste på skal være paa  
PA 17-04-2013
9
8. nederste stand skal være standse  
PA 06-04-2013
9
sidste Udgang skal være Afgang  
IS 24-02-2013
13
4. nederste efter skal være eller  
IS 24-02-2013
18
5. øverste fqae skal være faae X
IS 24-02-2013
18
14. øverste saaldes skal være saaledes  
IS 24-02-2013
23
17. øverste et og for meget X
IS 24-02-2013
97
10. øverste Haagenfrup skal være Haagendrup  
IS 24-02-2013
106
17. øverste hvid skal være hvis  
JL 03-04-2013
127
1. øverste forskeillige skal være forskiellige  
IS 24-02-2013
139
5. nederste God skal være Gods  
IS 24-02-2013
143
11. nederste et til for meget  
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
IS 24-02-2013
148
12. øverste et a for meget i saaavidt  


Jørgen Lassen, Frederiksværk den 6. april 2013

Til top

 

 

Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/halsnaes.info/public_html/resources/falster/index.php on line 1538